İç Denetim Birimi
İç Denetim Birimi

KAMU İÇ DENETÇİLERİ MESLEK AHLAK KURALLARI

     

I. İLKELER

İç denetçilerden aşağıdaki ilkelere uymaları beklenir.

 

1. Dürüstlük

İç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve değerlendirmelere itimat edilmesine zemin oluşturur.

 

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık

İç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini adil ve önyargısız bir şekilde yapar ve kendisi veya diğerlerinin menfaatlerinden etkilenmez.

 

3. Gizlilik

İç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı gösterir, hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz.

 

4. Yetkinlik (Ehil olma)

İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyarlar.

 

II. DAVRANIŞ KURALLARI

 

1. Dürüstlük

İç denetçiler faaliyetlerini yürütürken:

 

           1.1 Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder.

           1.2 Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapar.

           1.3 Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve idare açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmez.

           1.4 İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunur.

           1.5 Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurur.

 

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık

İç denetçiler:

 

          2.1 Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır.

          2.2 Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur.

          2.3 Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve baskılara karşı durur.

          2.4 Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri alır, ancak kararlarını özgür iradesiyle oluşturur.

          2.5 Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar (sonuçlar yalnızca elde edilen kanıtlara dayalı olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak birleştirilmelidir).

          2.6 Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla çatışabilecek faaliyet veya ilişkiler için de geçerlidir.

          2.7 Denetçinin profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir menfaat kabul etmez.

          2.8 Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin raporun sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar.

 

3. Gizlilik

İç denetçiler:

 

          3.1 Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda ihtiyatlı olur. Ancak, yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili makamlara bildirir.

          3.2 Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da idarenin meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz.

 

4. Yetkinlik

İç denetçiler:

 

           4.1 Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenir.

           4.2 İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getirir.

           4.3 Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirir.

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016